Cửa hàng điện thoại di động Full Turn Floor Plan #8

Regular price $0.00

Shipping calculated at checkout.

Cellular Phone Store Floor Plan #8

List Price at $150,000

 Cửa hàng điện thoại di động Full Turn

  1)  2,000 tổng sqaure feet

  2)  800 Sq Ft tại Mặt tiền cửa hàng

  3)  200 Sq Ft cho Phòng Sửa chữa và Lưu trữ

  4)  1,000 Sf Ft Bán buôn Phụ kiện Điện thoại Di động

  5)  Trần cao 22 feet

  6)  thuê $2,000

  7)  At 3400 Desert Inn Rd  Unit 13 LV NV 89102

  8)   Cửa hàng chìa khóa đầy  đủ rẽ or  Xây dựng Để phù hợp với Sơ  đồ 5 tầng

  9)  Hoa hồng môi giới /  Phí giới thiệu $ 5.000

 10)  Appointment for Show & Make Offer .

Gọi / bản văn 24/7  Mychael Wong (702) 816.8888

 Email : 88cell@gmail.com

 Mon to Sat 11am to 6pm